Udskriv denne side

Aktivitetsplan

ktivitetsplan

 

for foråret 2021 for medlemmerne af Frederiksberg Diabetesforen

Generalforsamling er udskudt. P.G.A. Corona.

 

Generalforsamlinger 2021

I Diabetesforeningen har vi et særligt ansvar over for personer med diabetes og deres pårørende i en tid med corona-smitte. Samtidig skal vi sikre sundhedsvæsnet de bedste vilkår for at kunne håndtere denne vanskelige situation og efterleve sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Nu da smitten har været stigende de seneste måneder, tror vi desværre ikke længere på muligheden for at gennemføre foreningens generalforsamlinger i foråret 2021. Også selvom der er en vaccine i sigte, vil den tage tid at få udbredt.

Vi har også afsøgt muligheden for en digital gennemførsel, men ser heller ikke det som en farbar vej af flere årsager, primært fordi vi mener, at flere medlemmer har svært ved at deltage ad denne vej. På dette grundlag er foreningen, efter vores eksterne advokats opfattelse, berettiget til at finde løsninger, som ikke har klar støtte i vedtægterne, og som er båret af force majeure betragtninger.

Hovedbestyrelsen har på denne baggrund besluttet at handle efter situationens alvor og aflyse generalforsamlingerne i januar/februar/marts 2021. Generalforsamlinger afholdes i udgangspunktet igen om et år.

Viser det sig mod forventning, at det alligevel bliver muligt fysisk at gennemføre generalforsamlinger senere på året i 2021, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt at afholde dem, orienteres lokalforeninger og grupper herom sidst på foråret.

Vi beder alle bestyrelser i lokalforeninger og grupper acceptere denne fravigelse fra vedtægterne.

Konkret betyder det:

  • Foreningens medlemmer orienteres om udsættelse af generalforsamlinger via den digitale kalender og nyhedsbrev fra lokalforeningerne og grupper.

  • Regnskaberne sendes ind som normalt senest den 7. marts og godkendes på den førstkommende generalforsamling.

  • Beretningen og aktivitetsplanen/ årshjulet til fremlæggelse på generalforsamlingen samt evt. foredrag aflyses.

  • Bestyrelsesmedlemmer og revisor fortsætter indtil næste generalforsamling, hvor der også aftales, hvem der sidder for hvilken periode for dermed at undgå udskiftning af hele bestyrelsen i samme år.

  • Rådighedsbeløb til lokalforeninger og grupper, der ikke har kunne gennemføre ekstraordinær generalforsamling grundet corona-situationen, bibeholdes.

Spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes direkte til udviklingschef Anne Sander på ans@diabetes.dk og tlf. 4191 8834.

På Hovedbestyrelsen vegne

Jørgen Andersen

Med venlig hilsen/kind regards

Jørgen Andersen

Formand Diabetesforeningen

Tlf. +45 97 51 41 16

Mobil: +45 40 56 66 15

Mail: joergen@diabetes.dk

 


 

.